Thursday, July 31, 2014

Jaarmeyni Al-Qaa`idaa garam Deemaa Jira. ?

 Posted by: Boonaa Dagaa July 31, 2014
Akka Motummaan tokkummaa Sovetii (Moskoon ) dhuma 70 keysaa biyya Afghaanistaan sentee bulchiinssa soshalizim Sovetiin hogganamu gadi hundeysiteen Islaamonni warra Afghaanistaan Motummaa Yeroo san kaabul bulchitu fii tokkummaa Sovetiirratti jihaada labsan , Jihaada yero sanii kan hogganaan Dinaggey fi Meshaa Lolaatiin USA , KSA fi Motummaa Pakistaan hoggaa tahan 80 keysa jihaadonni kanneen Motummaa Raashiyaa akka malee waranaa turuun isaanii ni yaadatama , Garuu sennaa fi egallii 90 keysaa Raashiyaan Afghaanistaan keysaa waraana isii baasuuf dirqamte .

Mujaahidonni warreen Loltota Arabaa hogganan keysaa inni angafaa 1ffaan Usammaa Bin laadin biyya sa`udiirraa 2ffaa Abdallaa Azzaam biyya Jordon irraa dhalataa falasxiin hoggaa tahu 3ffaa Dr. Eyman Al zawaahirii biyya Masrii irra tahudhaan mujaahidota biyya arabaa adda addaa keysaa dhufan warra lolchiisaa turaniidha :-
Garuu Raashiyaan afghaanistaan gadi dhistee bahuuf dirqamuun isii fii warrii mujaahidota Afghaanistaan magalaa kaabul keysatti ofii wal waraanuun jarreen (Hogganota )kana hedduu hamilee isaan cabsee mul`ate . Gaaffilee kana akka of gaafataniif isaan dirqe .,
* Dinni nuti waraanaa turree Sovetiidhaa injifannee ,
* lolaa obboleyyanii keysa ( Mujaahidotaa ) hin gallu ka ja`u Murteyfatan.. Garuu Afghaanistaan keysaattii jiraachuufiis haalli mijjaawaa waan hin turiniif namu gara biyyaa irraa dhufettee debi`uuf murteyfatan .
warreen biyya irraa dhufanitti debi`an keysaa tokko shekh Usaamaa Binlaadin turee , Iddon inni qubatees ( maadheyfate) Magaalaa Jiddaati , Garuu Qacelfamaa Motummaan Sa`udii kennutuuf hujiitti hiikuu hin dandenye , waan taheef Gara Biyya Sudaan godaanuuf dirqamullee biyya Sudaanittis dhiibbaa Saudii fii Amerkaa jalaa of baraaruu hin dandenye maayyirratti biyya san gdi dhiisee gara afghaanistaan (bakka irraa ) dhufeetti debi`uuf dirqame . bakka qubatuu dhabee ofirraa Afghaanistaanitti waahellan isaa waliin jaarmayaa

Al-Qaa`idaa ja`amuun bekkamu gadi dhaaban .
waarra Xaalibaaniin wal gargaaranii mojaahidotaa kaabul keysatti wal rukutaa ture akka barattonni amantaa islaamaa (xaalibaan) isaan injifattuf Meeshaa lolaa , Dinaggeyiin cinaa dhhabbatudhaan mujahidotaa kuffissan . Gutuu Afghaanistaaniis waarra xaalibaan harkatti (kufte . kunii haala Qaa`idaaf mijjeysee akka deggartotaa isaaniif dirree lenjjii fi geejjibaa mijjeyseef. ega haala mijjeyfatanii Amerkaa fii waahelota amerkaa kan akka sa`udii faarratti jihaada labse shek Usaamaan kanaan sa`udii keysatti magaalota akka Riyaad fii khubar keysatti halellaa guddaa raawwatten miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun isii niyaadatama . garaa USA tiin wareegamtota 17 lenjiftee 2001 gara amerkaatti akka bobbahan taasifte , waregamtonni kunnen xayyaraa fe`inaa 4 xalafanii Moraa Rayyaa USA Pintaagon fii wirtuu Naggada Addunyaa werarudhaan nama kuma 3000
ol akka ajjesuun Qaa`idaa ni yaadatama,

kana boddee Motummaan Amerkaa gadi fagenyaan xiyyeyfannaa guddaan jaarmayni Al-Qaa`idaa shorarkeysaadha jechuun Al-qaa`idaarratti lolaa jabaa banteen addaan isaan bittineysite hogganaa Al-Qaa`idaa Sekh Usamaa bin laadiniis kumaando addaa itti ramaduun naanno magaalaa islaam abaaditti ajjechaa irratti raawwatte, kanaa boddee Al-Qaaidaan ammo xiqqo as xiqqo achii malee addaan faffacaate , saudii fi biyyota hedduu keysaa hiis maddi galii isii jalaa goggoge , sababa kanaaf
Al-Qa`idaan lolaa iraaq fii suriyaa irraa qoda fudhachuu hin dandenye.
Lola lammaan kanarraa warra biraatu hirmaannaa guddaa godhaa jira, Isaaniis Motummaa Iraaq fii shaam jechuun of yaamaa turan. suriyaa keysatti lafa guddaa bilisomsan , garuu dhihoo kana lolaa daguu mummicha iraaqii nurii Al-Maalikii irratti gad geysaniin lafaa guddaa waraanaa Iraaq irraa qabchuudhaan meshaa lolaa guddaas waranaa kanarraa argatanii jiru, erga iraaq keysaa lafa guddaa kana qabatanii Motummaa Iraaqa Fi Shaam irraa maqaa geddarachuun
” Duwlaat khulafa`aa ” ( Motummaa Islaama Hunda Bakka Butuu ) kaartaa haareya Ethiopiaa fi biyyonni dhiha afirkaa hedduun keysatti argaman baafttee ni bilisomsinaas jattee irratti hojjachaa jirti .kanaaf kan jenne jaarmayni Al- Qaa`idaan garama deemaa jiraa? egallii barreyfama kanaarratti ” Shabaaba Somaliyaa ” fii ” Baako Haraam Nayjeria malee lipii isii hin agarree maalii jechaa jiru keysa betonni jaarmaya Al-Qaa`idaa.!!!

Gazexeysaa Afaan Araba/Oromo Obbo Gammadaa Sutee

Wednesday, July 30, 2014

Hoogganaa ta’uun uummata ofii ofitti qabuu malee taayitaa qabatanii taa’uu miti

July 30, 2014, WASHINGTON, DC (VOA Afaan Oromoo) — Dargaggoo Dararaa Molee konferensii YALI/Young African Leadership Intiative jedhamuu fi kan waggoota afur dura prezidaant Baaraak Obaamaa dhaan labsame irratti argamuuf as Gara Yunited Isteetes dhufe.
Biyya keessatti waggoota shanii fi misooma hawaasummaatti hirmaachuun kan hojjete si’a ta’u yeroo ammaa dhaaba harmee Education for Development Associatin, jedhamuu fi godina Arsii keessatti argamu keessaa qindessaa sagantaa ta’uun hojjeta.
Dhaabi kun dubartoota, ijoollee, dargaggootaa fi namoota qaamni isaanii hir’uu kanneen gandeen baadiyyaa keessa jiran gargaaruu irratti hojjeta.
Dargaggoo Dararaan garee “Youth for Action and Charity” jedhuuf dura taa’aa akkasumas waajjira mootummaa kan hojii fi dhimmootii hawaasummaa keessas hojjetee jira.
As gara Ameerikaa kan dhufe dargaggoota Itiyoopiyaa kuma lama gumii “YALI” irratti hirmaachuuf galmeeffaman gidduu dhaa kudha lama kan filataman yoo ta’u Dararaan tokko. Waa’een hooggantummaa ykn Leadership cimsee kan yaadachiisu daraggoon kun hoogganaa jechuun taayitaa irratti ol ba’anii taa’uu utuu hin taane uummata ofii ofitti qabanii rakkoo isaa hubachuun waliin hojjechuu dhaa jedha.
Source: VOA Afaan Oromoo

Tuesday, July 29, 2014

ኣስናቀ፣ ሰው ለ ሰው ድራማና በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ለኦሮሞ ብሄረተኝነት የተሰጠው ትርጉዋሜ

ቦሩ በራቃ | July 29,2014
የሰው ለ ሰውን ድራማ እስከ መጨረሻው (ክፍል 140) ድረስ ተከታተልኩት። እንደ ብዙዎቹ ሁሉ እኔም የኣቶ እስናቀ ኣሸብርን መጨረሻ ለማየት በጥቂቱም ቢሆን መጉዋጉዋቴ ኣልቀረም። በድራማው የትወና ድር ሁሉም ቅርንጫፎች በስተጀርባ ብቸኛውና ቀንደኛው ጠላት ተደርጎ የተፈረጀውን እስናቀ ኣሸብር! ይህ ድራማ ከተጀመረበት ወቅት ኣንስቶ የኣስናቀን የትወና ሚናና ብቃት የተከታተሉት ኣንዳንድ ወገኖች ድራማውን በፖለቲካ መነጽር ሲቃኙት ከመለስ ዜናዊ ኣምባገነንነትና ብልጣብልጥነት ጋር ያገናኙታል። ለኔ ግን ይህ ኣይዋጥም። በፖለቲካ መነጽር ድራማውን እንቃኘው ከተባለ እኔ የኣስናቀን ሚና የማስቀምጠው በሌላ መልኩ ነው። እስናቀ በድራማው ውስጥ የተሳለው ከኣምባገነንነቱ ይልቅ በስግብግብነቱ ነው። በብልጣብልጥነቱም ሳይሆን ራሱን ብልጥ ኣድርጎ የሚያስብ ነገር ግን በውስጣዊ ማንነቱ ቂል ተደርጎ ነው። በኣጭሩ ይህ ኣስናቀ የተባለው ግለሰብ ሞኝና ስግብግብ ነው።
ይህ ደግሞ ብዙዎቹ ኣቢሲኒያዊ ፖለቲከኞች የኦሮሞን ብሄረተኝነት የሚተረጉሙበት የተለመደ ምስል ነው። ኦሮሞዎች ኦሮምያ የኦሮሞ ናት በማለታቸው ብቻ በኣቢሲኒያዊያኑ ፖለቲከኞች ዘንድ ስግብግብ ተደርገው ይታያሉ። ኦሮሞ ምንም በብዙህነቱና ኢኮኖሚያዊ ኣቅሙ ልቆ የወጣ ህዝብ ቢሆንም እነርሱ ዘንድ ሁሌም እንደ ቂል ይቆጠራል። ኦሮሞ በጭንቅላቱ ብስለት ሳይሆን በጡንቻው ኣቅም የሚያስብ ተደርጎ ይተረጎማል። ተማረ ኣልተማረ ኦሮሞ ስልጡን ሊሆን ኣይችልም እያሉም የሚያንቁዋሽሹትና የሚሳለቁበት ቁጥራቸው ቀላል ኣይደለም።
ሰው ለ ሰው ድራማ ውስጥ ለኣስናቀ ኣሸብር (ኣበበ ባልቻ) የተሰጠው የትወና ሚናም ከዚህ የፖለቲካችን እውነታ ጋር የሚመሳሰልበት መልኩ ብዙ ነው። ገና ሲጀመር ኣስናቀ ኣሸብር ‘እሸባሪ’ ተደርጎ ነው የተሳለው። የኦሮሞ ህዝብ ብሄርተኝነትም ከኦነግ ጋር ተያይዞ በእሸባሪነት እንደሚፈረጅ ልብ ይሏል። የኣስናቀ እሸብርን ባህሪይ ተላብሶ የሚጫወተው ተዋናዩ ኣበበ ባልቻ ራሱ በድራማው ውስጥ እስከ መጨረሻው ድረስ ሚናቸውን ይዘው ከዘለቁት ተዋናዮች መካከል ብቸኛው ኦሮሞ ነው። የጋሽ ኣስኒ ብሶት የሚጀምረው ከኣንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ህይወቱ ነው። የድሃ ቤተሰብ ልጅ ነበረ። ሁሌም በትምህርት ቤት ጉዋደኞቹ መሃል ብቸኛው የበይ ተመልካች ነበረ። በልጅነቱ ከነ መስፍን ጋር ሚኒስትሪ ተፈትኖ ፈተና ወደቀ። እነ መስፍን ፈተና ኣለፉ። ፈተና በወደቀው ኣስናቀ ላይም ተሳለቁበት። ኣስናቀ በወቅቱ የሁሉም ልጆች መሳለቂያ መሆኑ በእጅጉ ኣማርሮት ነበር። ነገር ግን በድራማው ኣብዛኛው ክፍሎች ውስጥ ደጋግሞ ስሙን ሲያነሳው የሰማነውና የኣፋን ኦሮሞ ተረቶችን ልቅም ኣድርጎ ያስተማረው ኣሳዳጊ ኣጎቱ ነበር በኣጭር ምክር ያረጋጋው።
ኣስናቀ በጨቅላ እድሜው ኣንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥ ያሳለፈው ኣሳዛኝ ገጠመኝ ኣብዛኞቹ የኦሮሞ ልጆች በልጅነት የትምህርት ዘመናቸው በቀደመው ዘመን ካሳለፉት ጣጣ ጋር ይመሳሰላል። ትምህርት ቤት ውስጥ ልክ እንደ ኣስናቀ መነጠል፣ መዘለፍና መሳለቂያ መሆን ነበረ እድላቸው። ኣስናቀ እያደገ ሲሄድ የኣውሬነት ባህሪይ እንዲላበስ ጫና ያደረገበትም ይሄው ያኔ የተሳለቁበትንና ለብቻው የነጠሉትን የልጅነት ኣብሮ ኣደጎቹን የመበቀል ምኞት መሆኑ በተደጋጋሚ በኣስናቀ ኣንደበት ተነግሮናል።
በዛሬው በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ሃበሾቹ ዘንድ በሰይጣናዊነት እየተፈረጀ ያለው የኦሮሞ ብሀረተኝነት ፖለቲካ (Oromo nationalism) ነው። ሰው ለ ሰው ድራማ ውስጥም ትልቁ ሰይጣን ተደርጎ የተሳለው ኣስናቀ ኣሸብር ነው። በዛሬው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ሃበሾቹ ነጥለው ለመምታት እያደቡበት ያለው ብቸኛው የፖለቲካ ሃይል ቢኖር የኦሮሞ ብሄረተኝነት ነው። በሰው ለ ሰው ድራማ ኣብዛኛው የትረካ ፍሰት (story flow) ውስጥም ኣስናቀ የሁሉም ጠላትና ‘ጸረ ሰላም’ ተደርጎ ነው የተሳለው። በኢትዮጵያ ፖለቲካ የረጅም ዘመን ታሪክ ውስጥ የኦሮሞ ህዝብ ብሄረተኝነት ንቅናቄ ፍትሃዊነቱ የታወቀ ቢሆንም በኣገር ክህደትነት ተፈርጆ ጭራቃዊ ምስል እየተሰጠው በሁሉም ዘንድ እንዲወገዝ ያልተፈነቀለ ድንጋይ የለም። በዚህ ድራማ ውስጥ ለኣስናቀ የተሰጠው ሚናም ኣጉል የተንዛዛና እጅግ የተጋነነ ርህራሄ ብስነት ነው። ድራማውን የተከታተለ ሁሉ ኣስናቀን በጨካኝነቱ እንዲጠላውና እንዲረግመው ተደርጎ ነው የተሳለው። በኦነግና በኦሮሞ ብሄረተኝነት ላይ ሲካሄድ ከኖረውና ዛሬም ሳይቁዋረጥ ከቀጠለው ኣደገኛ ስም የማጥቆር ፕሮፓጋንዳ ጋር ይመሳሰላል። በፖለቲካው ህይወታችን ኦሮሞን ከሁሉም ጋር እያናቆሩት የተቀሩት ህዝቦች ጠላት ኣድርጎ ለማቅረብ የሚደረገው ሙከራ በሰው ለ ሰው ድራማ ውስጥ ኣስናቀን የሁሉም ብቸኛና ኣውራ ጠላት ኣድርጎ ከመሳሉ ጥረት ጋር በጣሙን ይመሳሰላል። ይህ ደግሞ የኣስናቀ ኣሸብርን ባህሪይ ተላብሶ ከሚሰራው ከኣበበ ባልቻ ኦሮሞነት ጋር ሲደመር ኣስናቀ ራሱ ኦሮሞ የመሆኑን ፍንጭ በድራማው መሃል በሚናገራቸው ተረቶች ኣማካኝነት ስለነገረን ነገርዮው ከኣገሪቷ ፖለቲካ ጋር እንዲመሳሰል ሆን ተብሎ የተደከመበት ኣስመስሎታል።
በድራማው ውስጥ የኣስናቀ ፍጻሜ ምን እንደሚመስል ቃኝተን ይችን ማስታወሻ እናጠቃልላለን። እኔ በድራማው ፍጻሜ ላይ የጠበቅሁት ኣስናቀ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውሎ ፍርድ ቤት እንደሚቀርብና ምናልባትም የሞት ፍርድ እንደሚፈረድበት ነበር። ነገር ግን ማንንም ሳይጎዳ በፖሊሶቹ ቁጥጥር ስር መዋል ሲችል ጥይት ተተኮሰበት። የድራማው ደራሲና ዳይሬክተሮች ኣስናቀን ‘ኣስተማሪ’ በሆነ መልኩ በህጋዊ መንገድ ሊቀጡት ኣልፈለጉም። ትእግስት ኣጡ። ‘ደማቸው ፈላ’ መሰለኝ ኣላስቻላቸውም። ያም ኣልበቃቸው። በጥይት ተምትቶ ከፎቁ ማማ ላይ ሊወድቅ ሲል ኢንስፔክተሩ ኣንድ እግሩን ይዞ ሊያስቀረው የሚሞክር መስሎ ታይቶ ነበር። እዚያ ጋር ኣስናቀና ኢኒስፔክተር ፍሬዘር ኣንድ ትልቅ ፖለቲካዊ ትርጉም ሊኖረው የሚችል ዳያሎግ የሚያደርጉ መስሎኝ ጠብቄ ነበር። ግን እድሉን ኣመከኑት የድራማው ዳይረክተሮች። ኢኒስፔክተሩ ጨክኖበት ኣስናቀን ቁልቁል ለቀቀው። የኣብራኩ ክፋይ የሆነው ልጁና ሚስቱ ከድተውት ከባህር እንደወጣ ኣሳ ብቻውን የቀረው ከርታታው ኣስናቀም የጣር ድምጽ እያሰማ ቁልቁል ተለቆ በሚዘገንን መልኩ ይቺን ኣለም ተሰናበተ። የኣስናቀ ሞት ለድራማውም ፍጻሜ ማበጀቱ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ የድራማው ኣከርካሪና ዋነኛው ባለ ሴራ ኣስናቀ መሆኑን የሚያስመሰክር ነው።
ሰው ለ ሰው ድራማ በስነ ጥበባዊ ብቃቱ ሲመዘን ብዙም እንከን የሚወጣለት ባይሆንም መነሻ ሃሳቡ ኢትዮጵያ ውስጥ ከምናውቀው የፖለቲካ ሴራና ጥላቻ ጋር የመመሳሰሉ ነገር ጥያቄ የሚያጭር ይመስለኛል። ድራማውን በጥሞና የተከታተሉ ወገኖች ለድራማው መነሻ ሃሳብ ጸናሽ ወይም ወይም ለደራሲው በርካታ ፈታኝ ጥያቄዎችን እንዲያቀርቡ የሚገፋፋ ሳይሆን ኣይቀርም። ኣስናቀ እሸብርን በኣንዳንድ የድራማው ክፍሎች ውስጥ በብቸኛ ኦሮሞነት ስለው በኣፋን ኦሮሞ እያስተረቱት ሚናውንም የቀንደኛ ሰይጣናዊነት ባህሪይ ማላበስ ሳያንሳቸው ፍጻሜውን የህግ ሰዎች በተገኙበት ሆን ብለው ህገ ወጥና ሰቅጣጭ ኣድርጎ ማጠናቅቅን መምረጣቸው በእጅጉ ኣስገርሞኛል፣ ኣሳፍሮኛልም። በዚህ ሳቢያ ለሚቀርብላቸው ፖለቲካ ነክ ጥያቄዎች ምላሻቸው ምን እንደሚሆን ኣይገባኝም። የተለያዩ ኣገራዊ ጽንሰ ሃሳቦችን የሚያንሸራሽር እንዲህ ያለ የኪነ ጥበብ ስራ ይቅርና ተራ ስፖርት ሁሉ ደንበኛ የፖለቲካ መስክ በሆነበት ኣገር ይህን መሰሉን በኣንድ የታወቀ ማንነት ባለው ህዝብ ላይ ያነጣጠረ ኪነ ጥበባዊ ጦር የመስበቁ ውጤት ኣደገኛነት ካሁኑ ያስፈራኛል።
እንዲህም ሆኖ ግን በመጨረሻ ከድራማው ተዋናዮች መካከል ለነ ኣስናቀ፣ ሶስና፣ ማህሌት፣ ኢኒስፔክተር ፍሬዘር፣ ቢኒያም፣ ሞገስና ለነመዲ እናት የጥበብ ብቃት ያለኝን ኣድናቆት ሳልገልጽ ኣላልፍም። በተለይም ኣስናቀን በሰው ለ ሰው ድራማ ደረጃ ብቻ ሳይሆን የኣገሪቷ የትወና ኣይኮን ብየዋለሁ።
ቸር እንሰንብት!
ቦሩ በራቃ

Ethiopia: Ex Oromia Prez Poisoned by Azeb camp, Confirmed

Almost five months after the death of former Oromia President Alemayehu Atomsa, an investigation into possible foul play has revealed extensive details in the inner party relations of EPRDF, credible inside sources have confirmed. Mr Atomsa was increasingly becoming isolated from the Oromo Peoples Democratic Organization (OPDO) executive committee, according to a freelance investigative journalist who seeks to remain anonymous for safety reasons. Additional sources confirmed that the former president was in fact assassinated by the pro-Azeb Mesfin camp inside both TPLF and OPDO, with the overwhelming consensus pointing to poisoning as the methodology
 Various motives existed for the division inside the TPLF & OPDO branches of the EPRDF, according to the investigation. Since Meles Zenawi passed away, the level of corruption by ruling party officials has risen to alarming rates, it concluded.
Despite his stubbornness, Meles actually imposed a level of order, leadership and accountability inside EPRDF. But without Meles, party corruption has gone wild a former government source stated.
One special case was the dispute between Atomsa and Mrs Azeb Mesfin business agents who were planning to steal billions of birr worth of gold from the Oromia government. But Mr. Atomsa opposed all forms of corruption, including by the Azeb camp.  He genuinely believed the ethnic federalism and other EPRDF ideologies were, on paper, the best way forward for his Oromo people however he personally fought against EPRDF officials who engaged in corruption. The investigation revealed that Mr Atomsa was poisoned at least three times, including inside his drinks, leading to medical complications and his eventual death.
Another main reason for interparty dispute was between regional groups and clans inside Oromia. The Arsi Oromo camp inside OPDO was openly working against the Walaga Oromo camp. The Walaga naive Mr Atomsa, for instance, initially opposed the construction of the Anole memorial monument in Arsi because he believed all Ethiopian ethnic groups were victims of past leaders. But the Arsi camp of OPDO suggested that the Arsi people were more patriotic Oromos and more brave for fighting the 19th century Emperor Menelik. Soon after Atomsa passed away, the new President of Oromia from Arsi region, Mr Muktar Kedir, speed up and completed the monument construction inside Arsi.
In addition to Mr Atomsa, the ANDM Amhara branch of EPRDF also opposed the building of the Anole Monument. The ANDM mocked the monument and suggested that they should also get monuments to remember;the genocide of Amharas in Hararghe zones of Ethiopia when the OLF was part of the transitional government. In some parts of eastern Oromia, including Dire Dawa, the Amhara population has allegedly been reduced from over 30% in 1990 to under 10% in 2000.

The investigation also revealed that some top TPLF officials aggressively exploit the pre-existing animosity between the Muslim eastern Oromos, the Evangelical Wallaga Oromos and the Orthodox Shewan Oromos. The TPLF is still playing with OPDO like a toy the investigation concluded.

Monday, July 28, 2014

4 Ethiopian track team members missing from international meet in Eugene, Oregon

15492859-mmmain
Runners from around the world compete at the IAAF World Junior Championships in Eugene (Thomas Boyd/The Oregonian)
July 28, 2014, Eugene (Oregon Live) — Four members of an Ethiopian track team were reported missing Saturday morning in Eugene where they competed in the IAAF World Junior Championships.
“The individuals left campus ahead of the rest of the team,” said Julie Brown, University of Oregon spokeswoman.
The Ethiopian region is under intense political upheaval, and athletes seeking asylum from unstable areas have historically used athletic tournaments to leave their country. Asked whether that was the case for the Ethiopians, Brown said she did not know why they left and could not confirm they were seeking asylum.
Brown said detectives are looking for the four but are not concerned for their safety. Rather, they want to make direct contact to confirm they are OK.
“At this point we don’t have reason to believe that these individuals are in harm’s way,” she said.
The University of Oregon Police Department is leading a missing persons investigation with assistance from the Eugene Police Department, and Brown said law enforcement agencies statewide have been notified.
Portland FBI Spokeswoman Beth Anne Steele said the agency was aware of the situation and was acting in a supporting role, without clarifying.
It is the first time the University of Oregon has hosted the IAAF World Junior Championships, which includes with athletes from 170 countries, Brown said.
The missing runners include a 17-year-old boy and three women believed to be between ages 18 to 20.
Ethiopians at the track meet declined, throughout the team doctor, to speak to a reporter from The Oregonian.
If the four are seeking asylum, the process is a long one that starts with an application available online, said attorney Anna Ciesielski of the Oregon Immigration Group.
“They’re likely to be here lawfully depending on their visa (for the track competition),” Ciesielski said.
After they apply for asylum, they will continue to be in the United States legally until their case is resolved.
“It’s definitely months in the making,” Cielsielski said.
Those seeking asylum must be fingerprinted and go through a criminal background check before the Office of Asylum in San Francisco sends a representative to Portland to interview them, she said.
If a person is denied, they can present their case in federal immigration court for a second assessment.
Asylum seekers are more common on the East Coast than in Oregon, Cielsielski said.
“It’s really hard to get to the U.S., and you can’t file for asylum outside the country,” she said.
As for their chances to be granted asylum, Cielsielski said it’s difficult for people from many countries, but Ethiopians and Somalis “have a pretty decent chance.”
Source: oregonlive.com

Sunday, July 27, 2014

Hawaasni Oromoo Roobii dabre irraa eegalanii nyaataa fi dhugaatii lagachuun mormii dhageessisaa jiran.

 —
Hawaasni Oromoo Roobii dabre irraa eegalanii nyaataa fi dhugaatii lagachuun mormii dhageessisaa jiran.
July 27, 2014
Maaster Plaanii kan magaalee addaa Oromiyaa Finfinnee jala galcha – jedhame mormuuf kanneen hiriira nagaa ba’an barattoota Oromoo irratti tarkaanfii humnoota mootummaan fudhatame – jedhan ajjeechaa, reebichaa fi hidhaa mormuudhaan as Washington DC kanneen jiraatan miseenonni hawaasa Oromoo Roobii dabre irraa eegalanii nyaataa fi dhugaatii lagachuun mormii dhageessisaa jiran.
Mootummaan Itiyoophiyaa lammiiwwan isaa irratti miidhaan geessisu hammaatee itti fufee jira- kanneen jedhan – miseensonni hawaasa Oromoo kun masaraa Waayit Haawus fuulleetti nyaataa fi dhugaatii lagachuun mormii geggeessanitti kanneen hirmaatan namoonni gara soddomaa ta’an, kaayyoon isaanii miidhaa uummata isaanii mudataa jiru mootummaa Ameerikaa fi addunyaatti beeksisuu ta’uu dubbatan.
Naannoon Masaraa Waayit Haawus bakka tuuristoonni itti heddummaatan waan ta’eef, ergaa keenya lammiwwan Ameeikaa qofa otuu hin taane tuuristoota biyyoota Addunyaa adda addaa irraa dhufanii fi falmitoota mirga dhala-namaa dhaqqabsiifannee jirra – kanneen jedhan – mormitoonni kun, “hedduun isaanii suuraa keenya kaafatanii, barreeffama nu irraa fuudhanii, akka mootummoota biyya biyya isaanitti beeksisanii fi nu waliin dhaabatan waadaa nuuf seenanii jiran”. Qindeessitoota mormii kanaa keessaa, akkasumas, hirmaattota keessaa haga tokko dubbisnee jirra.

Barattooti Oromoo Yuuniversitii Madda Walaabuu 4 Boqonnaa Yeroo Gannaaf Gara Maatii Isaanii Wallagga,Gidaamii Itti Galan Tika Wayyaaneen Qabamuun Bakka Buuteen Isaanii Dhabame‏

Gabaasa Qeerroo Qellem,Gidaamii Adoolessa 26,2014
BilisummaaMootummaan wayyaanee barattoota boqonnaa yeroo gannaaf maatii galan maatii irraa  irraa ugguruudhaan qabee mana hidhaatti galchaa akka jirtu gabasi nu gahe addeessa. Har’a gabaasni Qeerroo Qellem Giddamii irraa nu dhaqqabe kan ibsu barattoota madda Walaabuu Yuuniversitii irraa galan aanaa Gidaamii ganda Giraay Sonqaa jedhamu irraa basaasaa wayyaanee aanaa kaan irratti ilmaan Oromoo dabarsee diinaf saaxilun kennaa jiruun saaxilamanii humna waraana Wayyaanetti kennamuudhaan  Adoolessa gaafa 18/2014 qabamanii hidhamanii jiru. Basaasaan wayyaanee maqaan isaa Waaqgaarii Qan’aa kan jedhamu jiraataa aanaa Gidaamii ganda Giraay Sonqaa jiraataa kan ture amma garuu ganda Afteer Saanboo jedhamutti teessoo jireenya isaa kan jijjiirrate maqaa qindeessitoota FDG,Miseensa ABO, Alabaa ABO fannisuutiin, uummata kakaasuu fi ijaaruun duras aanaa kana keessatti isaan kun warra duraati jechuudhan yuuniversitii irratti hojii kana hojjetaa akka turan jedhee diinaaf kennee kan jiru gabaasni nu gahe ibsa, ijoollotni kuni maqaan isaanii akka arman gadii kan taheedha
1.Gammadaa Birhaanee
2.Solomoon Taaddasaa
3.Mallasaa Taaffasaa
4.Amaanu’eel Facaasaa
kan jedhamaniidha, namootni maatii akka tahanii fi amma gara itti hidhamanillee kan hin beekmne tahuu isaa Qeerroon gabaasee Qellem Wallaggaa Gidaamii irraa nuuf gabaasee jira.

Saturday, July 26, 2014

Mootummaan Wayyaanee Godina Arsii Aanaalee Adda Addaa Keessa Waraana Isaa Qubachiisaa Jira‏

Gabaasa Qeerroo Asellaa,Adoolessa 25,2014
Q NEWS3AAFDG uummanni Oromoo Oromiyaa keessatti keessan wal qabatee mootummaan wayyaanee soda keessa galuun beekamaa dha. Baatiwwan kana keessattis erga barattootniOromoo manneen barnootaa ol aanaa keessaa boqonnaaf gara maatii isaanitti galanii kaasee Oromiyaa goleewwan garagaraa keessa olola kijibaa tamsaasuun baratootaa fi uumat Oromoo shororkaa itti naquuf jecha karaa dabballoota isaa yaalii guddaa gochaa jiran.
Hawaasa Oromoo keessattuu baadiyyaa xiyyeefate keessatti humni dabballootaa fi tikoota Wayyaanee irraa ijaaraman garee nama 5n ramadamuun baadiyyaa keessa deemuun uumata goolaa jiraachuu dhagahama. Kana irratti hundaawanii gareen kun:-
  1. Dabballooti siyaasaa kanneen ABO dhaan ijaaramanii Oromiyaa keessa gadhiifamanii jiran
  2. Miseensota dhaaba ABO biyya keessatti humnoomee wal gurmeessuun socho’aati jiru.
  3. Caasaadhuma isaa keessaa kanneen shakkii irraa qabu keessattuu hidhattoota irraa shakkii qabuun maqaa qabxiiwwan sadan kanaan ajandaa godhatee Oromiyaa keessatti humni biyya keessatti wal ijaaree socho’uu fi ABOn leenjisee biyya keessa seensise ka’ee waan jiruuf waraana sabaan Oromoon keessa hin jiraatin kan agaaziin socho’u dhalootaan Tigrootaa fi saboota biro ta’an qofa godina Arsii aanaa Zuwaay Dugdaa,Asellaa fi Kofalee keessa facaasee kan jiruu fi humni waraana TPLF kunis kan mul’atu halkan halkan akka tahe gabaasni Qeerroo amma nu gahe ibsa.
Ammas qoratamuunii fi hordofamuun barattootaa daran jabaachuu qaba,shakkiin jiru dargaggoota Oromooti malee abbootii miti kan
jedhuun xiyyeeffannoon ammas godina kana qofa irratti kan xiyyeeffate osoo hin taanee Oromiyaa keessatti barattootni ganna kana hordofamuun dirqiidha jedha gabaasi. Gama biraan Yuuniversitii irraa shakkamanii gara qe’ee galan maatii biraa poolisootaan fuudhamanii garaa fi bakka dhabsiisanii hidhaa jiraachuu fi bakki isaanii kan hin beekamne ni jiru jedha gabaasi Qeerroo kun dabalee.

Amboo:- Abbaan Alangaa Manni Murtii Waliigala Oromiyaa Sabboontota 52 Irratti Akka Murtii Sobaa Keenu Dirqami Wayyaanee Irraa Akka Itti Kennamuu Qeerroon Gabaase

Gabaasa Qeerroo Magaalaa Amboo Adoolessa 26,2014
Abbaan Alangaa Manni Murtii Waliigala Oromiyaa Ilmaan Oromoo Ambootti keessatti Wayyaaneedhan hidhamanii jiran irratti himata sobaa akka dhiyeessuu mootummaan abbaa irree Wayyaanee dirqama itti kenne. Yeroo ammaa kanattis ilmaan Oromoo Ambootti hidhamanii jiran keessa ilmaan Oromoo 52 irratti himanni soba dhihaate jiraachuu Qeerroon Ambo irraa gabaasa.
Guutummaa galmee himata Oromoota 52 waajjira mana murtii keessaa bahe kanatti akka itti aanutti dhihaata.

Friday, July 25, 2014

Ethiopian Regime a Step Away From Its Own Grave

“The government is merely a servant―merely a temporary servant; it cannot be its prerogative to determine what is right and what is wrong, and decide who is a patriot and who isn’t. Its function is to obey orders, not originate them”
 – Mark Twain

By Yosef Tesfasilas,
Time for the minority regime in Ethiopia to reap what they saw
Time for the minority regime in Ethiopia to reap what they saw
July 25, 2014 (Tesfa News) — UNFORTUNATELY, the Ethiopian Woyane regime has never been a servant to Ethiopians but a totalitarian regime who has been on a mission for the last several decades to bring a totality of terror not only in Ethiopia but also in Horn of Africa as well. For the last several decades, slowly but surely, the regime has been putting nails on its own coffin. Time has arrived for the regime to put the ‘the last nail on its coffin’.
Since the helm of the regime, it has been a catalytic burner in producing tribal conflicts, religious conflicts, ethnic cleansing, genocide, border disputes, land grabbing and etc. Therefore, the regime has created a diversity of nemesis from all angles. Who are the major nemesis that could seal the fate of the regime? Who are from the nemesis that is ultimately going to put the regime in its own coffin?
OROMO PEOPLE:
Oromos are the majority population in Ethiopia. The Oromo tribe has been victimized by every predecessor regime. However, the TPLF has been the worst regime that the Oromo people have ever seen. On daily basis, there are conflicts between Tigrayans and Oromos throughout the country.
The TPLF regime has systematically taken the Oromo lands and distributed to the Tigrayan investors. The Oromo, like their counterpart Amhara, are labelled as terrorists. The regime has been on killing Speer recently with out discriminating women and children after accusing the people as supporters of the Oromo Liberation Front (OLF). Indeed, the regime has symptom of paranoia. Oromo people have finally awaken against the tyrant’s regime.
TIGRAYAN PEOPLE:
The Tigrayan people are the foundation of springboard of Tigray People Liberation Front (TPLF) movement. Sadly, Tigrayans, in the last century, has faced a major hardship from the Ethiopian government particularly under former Col. Mengistu Haile Mariam regime-known as Derg. Therefore, the Tigrayans has decided to stand up for their self-determination rights in eradicating the ethnic cleansing, abject poverty, chronic diseases … etc.
With help from the Eritrean people, the TPLF has gradually become a formidable nemesis to the Derg regime in Tigrai. Unfortunately, the Tigrayan people were immediately betrayed once the TPLF regime roamed into Addis Ababa, Ethiopia. The betrayal of TPLF regime which has been a huge blow to the fabrics of society for the majority of Tigrayan people. The Tigrayan people has shed their loved ones bloods to full-fill their long-term aspirations of becoming a people who are free from abject poverty, chronic diseases, and corruptions. Instead, the TPLF has only been delivering endless of terror to its own people.
Indeed, the majority of Tigrayan people have discorded themselves from the TPLF regime. Perhaps the minority of Tigrayan people who have gained immense wealth under the TPLF regime. Certainly, the diaspora Tigrayans have finally awaken in small factions such as California, Washington, Texas, New York, Chicago, Arizona, Nevada, Utah, Chicago, Atlanta, and Europe, all over the world against the tyrant’s regime because the majority of Tigrayan people are peaceful and hard-working who are aspired to live in harmony with all tribes and neighbors. The Tigrayan people have finally awaken against tyrant’s regime.
AMHARA PEOPLE:
When the TPLF liberators roamed into Addis Ababa, the Amhara people did not waited with rosy flowers to welcome the Tigrayan fighters. Yet, the liberators were immediately perceived as invaders with mighty weapons in their soils. Historically speaking, no foreigner’s army has won the minds and hearts of the native people. For instance, developed countries with their mighty army could not sustain for a long time on their residency in a foreign land.
The Amhara people have certainly illustrated the world in a uniform mode of democracy that they do not welcome the TPLF’s liberator in Ethiopia. For example, the 2005 election was a hallmark in which a majority of Amhara people voted against the tyrant’s regime. The election outcome certainly indicated that the Amhara people would like the regime to depart from their lands. The aftermath of the election, consequently the Amharas are constantly being hunted down inside or outside of Ethiopia.
According to the tyrant’s regime, every Amhara people are considered to be a terrorists. Certainly, this is a symptom of paranoia that the TPLF regime had acquired once it was considered to be an unwelcome aliens. The Amhara people, all over the world, have finally awaken against the tyrant’s regime.
OGADEN PEOPLE:
The Horn of Africa has definitely seen colossal of humanitarian crisis in the Ogaden region. The Ogaden people has been victimized by the TPLF region for many years without the International Communities awareness. However, Sweden is the first European country to have awareness on the unprecedented human right violations against the Ogaden people. The Human Rights Watch has substantially recorded evidences on the regime committing heinous crimes against children, women, and elderly. The Ogaden people have finally awaken against the tyrant’s regime.
ANUAKE PEOPLE:
From 2004 to 2006, the TPLF regime was on mission to cleans ethnic Anuakes from their ancestral land. December of 2004, the regime had killed 400 Anuakes just in one day. The TPLF regime has decided to eradicate these people because it needs their land for investors. There are more than 2000 Anuake tribe residing in United States alone after fleeing the massacre and ethnic cleansing perpetrated in their village by the regime.
Indeed, the Anuke people have finally awaken against the tyrant’s regime.
BENISHANGUL PEOPLE:
The TPLF regime has systematically taken the fertile lowlands from Benishangul tribe and give it to the Tigrayan investors. Also, the regime has indiscriminately murdered many young men who are innocent and do not have any relation with the guerrilla fighters of Benishangul.
There are daily conflicts in the Benishangul-Gumuz region because of land grabbing policy the regime has introduced in the region. The people of Benishangul have finally awoken against the tyrant’s regime.
NUER PEOPLE:
The inhabitant of the tribe is in southwestern of Ethiopia in the Nile Valley. For thousands years, the tribe has lived in the Nile of Valley lands. However, the regime has been on mission to eradicate the minority tribe from their ancestral lands. Majority of tribe has fled the ethnic cleansing by fleeing to nearby countries such as Kenya, Uganda, and South Sudan. The Nuer people have finally awaken against the tyrant’s regime.
SOMALIA PEOPLE:
In 2006, the TPLF regime has invaded Somalia in which it was under the reign of the Islamic Court Union (ICU). Since then, the regime has brought terror to Somalian people.
Sadly, millions of Somalian refugees have become a homeless inside Somalia. The fortunate Somalis were able to flee to the neighbor countries such as Kenya, Uganda, Eritrea, Yemen, and Saudi Arabia. Today, Somalia is known for piracy and lawlessness. Somalia people have finally awaken against the tyrant’s regime.
As the saying goes, “He cooked his own goose”. Perhaps it is unfathomable to reckon that TPLF’s liberator in just two decades has become a terror and invader in Horn of Africa. The regime has caused endless of horrors and unprecedented humanitarian crisis in the regions. A variety of indigenous tribes have lived in serenity and harmony in the Nile Valley for mellenia. However, these tribes have eradicated from their ancestral lands because the regime have great interests in their lands.
Today, the regime has found itself surrounded with proliferation of nemeses in all regions of Ethiopia. Certainly, perhaps it is going to be the Tigrayan people who are going to seal the fate of the TPLF regime in its own coffin with the last nail left. Perhaps the betrayal of Tigrayan people is the final blow for the regime to be sealed in its coffin.

Thursday, July 24, 2014

RAD Diaspora Profile: The Ethiopian Diaspora in the United States

ethiopiandiasporaprofileJuly 24, 2014 (Migration Policy Institute) — The Rockefeller Foundation and the Aspen Institute have launched the Rockefeller-Aspen Diaspora Program (RAD), a joint venture to better understand diaspora members’ financial and human capital investments and to design an approach to foster further growth in these areas. The Migration Policy Institute has partnered with RAD to produce profiles of 15 diaspora communities in the United States, which is home to nearly 60 million first- or second-generation immigrants. 
These profiles address 15 different diaspora populations in the United States, gathering in one place key data and analysis on diasporas from Bangladesh, Colombia, El Salvador, Egypt, Ethiopia, Ghana, Haiti, India, Kenya, Mexico, Morocco, Nigeria, Pakistan, the Philippines, and Vietnam. Each profile explores the demographic characteristics of first- and second-generation immigrants in a particular diaspora, their educational attainment, household income, employment patterns, geographic distribution, and remittance volume.
Five longer profiles, focusing on Colombia, Egypt, India, Kenya, and the Philippines, also detail historical immigration pathways and contemporary entry trends, poverty status, active diaspora organizations, and country-of-origin policies and institutions related to interaction with emigrants and their descendants abroad. MPI
The Ethiopian Diaspora in the United States
There are roughly 255,000 Ethiopian immigrants and their children living in the United States. While the Ethiopian diaspora population has similar educational attainment as the U.S. population overall and is more likely to be in the labor force, diaspora members’ average household income is substantially lower. The United States is the top destination for Ethiopian emigrants and top source for remittances to Ethiopia.

Wednesday, July 23, 2014

Ethiopia – Committee on the Rights of the Child – 69th Session – July 2014

ethiopian_map_2The Advocates for Human Rights, in collaboration with the International Oromo Youth Association, submitted a report for the Pre-Sessional Working Group of the Committee on the Rights of the Child. This report identifies numerous violations of the rights of children in Ethiopia, particularly with respect to the rights of the child to equality, life, liberty, security, privacy, freedom of expression and association, family, basic health and welfare, education, and leisure and cultural activities. Unless otherwise noted in the report, these violations occur without distinction based on the ethnic group of the child. In some cases, however, children belonging to the Oromo ethnic group—the largest ethnic group in Ethiopia—face discrimination or other rights violations unique to their ethnicity. The Advocates has worked extensively with members of the Ethiopian diaspora for purposes of documenting human rights conditions in Ethiopia. Since 2004, The Advocates has documented reports from members of the Oromo ethnic group living in diaspora in the United States of human rights abuses they and their friends and family experienced in Ethiopia.
The Ethiopian Government has adopted strict constraints on civil society; Government monitoring and intimidation, as well as fear of reprisals, impede human rights monitoring and journalism in the country. In spite of this, The Advocates has documented the continued discrimination against the Oromo and other ethnic groups. In recent months, the Ethiopian Government has also violated the right to life of Oromo children and youth by using excessive force in response to peaceful protests, including violence, killing, mass detentions, and forced expulsions.
Further, the Government fails to protect children from abuse in the family and from harmful traditional practices such as FGM. Perpetrators of physical and sexual violence against children enjoy impunity. The Government also fails to promote and protect rights of many children with disabilities. The Government’s “villagization” program places the health of children in rural areas at risk and impedes their right to an adequate standard of living. Children in Ethiopia continue to be denied access to primary education, especially in rural areas, and child domestic labor remains a serious concern.
– For Detail Report – IOYA and Advocates for Human Rights

Breaking News -Mootummaan Wayyaanee Fiilmii Dokumentarii Dhara Kan Sochii ABO fi Daraggoota Oromoo Akkasumas Walii Gala Qabsoo Oromoo Hadheessuu Irratti Kan Xiyyeefate Har’a Galgala TV Isaa Irratti Dhieessuuf Karoorfate.

images (2)Mootummaan Wayyaanee Fiilmii Dokumentarii dhara irratti hundaa’e kan sochii falmii mirga abbaa biyyummaa ummatni Oromoo fi barattootni/Qeerroon ilmaan isaa geggeessan akkasumas sochii ABO gooltummaatti hidhuun qopheeffate Adoolessa 23,2014 guyyaa har’aa karaa TV. isaan dhiheessuuf saganteeffatee akka jiru ifa galaa dha.
Akka oduu SBO dhaqqabeetti mata dureen dokumenterii fiilmii wayyaanee kun “Shibbirtanyoochi” kan jedhu yeroo ta’u, guyyaa har’aa galgala keessaa sa’aa 10:00 irratti dhihaachuu akka danda’u oduun kun akeekeera.
Dokumentarii fiilmii dharaa wayyaaneen ABO irratti ittiin ololuu fi gaaffii mirgaa barattootni Oromoo fi sabboontotni gaafatan jal’isuun gooltummaatti hidhuuf yaalaa jirtu kana keessatti namootni Oromoo ta’an kanneen dirqisiifamanii fi maallaqaan bitaman 42 ta’an akka keessatti hirmaatanii jiranis oduun kun ifa godha.
Fiilmii dokumentarii Baddannoo jechuun kan ammaan dura wayyaaneen qopheeffattee ittiin ABO irratti ololaa turte keessatti namootni hirmaatanii dhara lallabaa turan iccitii baasu jedhamanii gariin isaanii akka ajjeefaman kan beeksise oduun kun, kanneen amma fiilmii dharaa kana keessatti hirmaachifamanis hireen isaanii yeroo eeggatee kana irraa adda akka hin taane hubachiisa.
Diddaan ummata Oromoo, falmiin mirga abbaa biyyummaa fi gaaffiin mirga ofii kabajsiifachuu ummatni Oromoo fi barattootni/dargaggootni/Qeerroon ilmaan isaa baatiileef geggeessaa jiran hidhaa fi ajjechaan dhaabbachuu waan dideef, sirnichi sochii karaa nagaan mirga ofii falmatuu ummata Oromoo fi ilmaan isaa kana gara dabarsee sochii gooltummaa fakkeessuuf ijibbaatni mootummaan Wayyaanee fi ergamtootni isaa godhan dhugaa ykn haqa lafa irra jiru jijjiiruu kan hin dandeenye ta’uus sabboontotni Oromoo hubachiisaniiru.
Fiilmii dokumentariin dhara irratti hundaa’e kan ummata Oromoo, barattoota/Qeerroo fi ABO goolessitoota fakkeessuu fi sochii jiru gooltummaatti hidhuu irratti fuulleffate mootummaan wayyaanee gola isaa keessatti karaa dabballootaa fi ergamtoota isaan qopheeffatee ittiin ololuuf fiigaa jiru kun, fiilmii dokumentarii ammaan dura yeroo gara garaatti qopheeffatee ittiin ABO fi QBO irratti ololaa turee fi bu’aa tokkollee irraa dhabeen adda akka hin taanes ibsameera.
Wayta QBOn jabaachaa, ummatni Oromoo fi ilmaan isaa gaaffii mirgaa cimsaa fi babal’isaa deeman akkasumas yeroo filmaatni jala ga’u mootummaan wayyaanee olola dharaa geggeessuun, waan hin jirre uumee hafarsuun yaadaa fi qalbii namaa gara biraatti harkisuuf, deggersa ummataa argachuuf shira irratti shira xaxuu fi dalagaa faallaa raawwachuun kan beekamuu dha kan jedhe oduun kun, ammas waanuma bare amala isaa mul’ifataa jiraachuu addeesse.
Kana waan ta’eef, ummatni Oromoo, sabboontotni, barattootni/dargaggootni/Qeerroon olola afanfajjessaa dhara irratti hundaa’e, kan dokumentarii fiilmii “Shibbirtanyoochi” jedhee wayyaaneen ittiin ololuuf deemu kanaaf osoo gurra hin ergisne gaaffii mirgaa, falmii mirga abbaa biyyummaa fi kabajamuu mirgootaa gaafataa jiranitti jabaachuun qabsoo finiinsuu akka itti fufan  sabboontotni Oromoo fi Hoggansi Qeerroo Bilisummaa Oromoo dhaamsa dabarsee jira.
Mootummaan wayyaanee FDG barattootnii fi ummatni Oromoo geggeessaa jiran, akkasumas ABO irratti kijibaan ololuuf dokumentarii fiilmii dharaa qopheeffachaa akka jiru gabaasa bal’aa bifa barruun qophaa’e armaan gadii kanaan kana dura saaxiluun keenya ni yaadatama. Ammas barruu kana irra deebiin dubbistanii akka hubattaniif yeroo lammataaf maxxansuuf dirqamneerra.

Tuesday, July 22, 2014

OLF & SLF Joint Statement: Instigating violence between the two cousins never stops us from marching to our goal


JointOLF_SLF2
July 20, 2014
Joint Press Statement
By Oromo Liberation Front (OLF) & Sidama Liberation Front (SLF)
Time and again, we all have witnessed the Tigrayan People’s Liberation Front (TPLF) led dictatorial regime of Ethiopia deliberately masterminding various forms of atrocities in order to remain in power. The regime uses its organized agents  to deliberately instigate violence between the various oppressed nations in the country. Although the ‘divide-and-rule’ tactics have been adopted by all oppressive rulers all over the globe, the tactics of the current regime in Ethiopia differ in one key aspect. They are aimed at driving a wedge between the most closely related peoples and communities. The regime has done this between the two Kush cousins, the Oromo and the Sidama people, time and again seriously undermining their basic human dignities and democratic rights.
The Oromo and the Sidama people are culturally, ethno-linguistically, socially, geo-politically & morally intertwined nations. The two largest Kush cousins also share similar ancestral origins and large expanse of territorial boundaries. The alliance between these two sisterly nations is founded on historical roots, therefore, it is unshakable. Moreover, the Oromo and the Sidama nations are fundamentally democratic and egalitarianism societies, and govern their respective nations by using their traditional democraticGadaa and Luwa systems, respectively. Both nations use the aforementioned noble socio-cultural and politico-economic heritages as the pillars of genuine democracy, just and fairness.
The successive Ethiopian regimes are aware of the unshakable power the Kush brothers can galvanize if they are left to freely and peacefully exercise their rights.  For these simple reasons, the successive Ethiopian regimes have done what they could to instigate wars between the two cousins under various pretexts although their successes have been limited to the actions of uninformed immoral messengers sent out by these regimes to do their dirty jobs in both Oromia & Sidamaland. Due to such tragedies instigated sadly by the current regime, several lives have been unnecessarily lost in the past 23 years from both Sidama and Oromo people. However, our noble elders from both nations have effectively foiled the repeated plots of the current regime time and again. In spite of the repeated attempts by the current regime to divide the two brotherly nations permanently, our beloved nations have managed to maintain peace and harmony, and centuries old unity. However, this has never been palatable to the current regime. The regime is once again playing its dirty game of instigating further conflict between the two nations. Cognizant of the significance of the Oromo-Sidama alliance on its political future, the TPLF regime is sending out its messengers to fuel further instability in the neighbouring lines of the Sidamaland and Oromia.
In the Angettuu district of the Bale zone in the Oromia, the Sidama and the Oromo made their unity reality by cooperation and living together for centuries. In this very region, where both peoples peacefully and harmoniously live together, TPLF’s messengers are currently sent out to instigate hatred between the two. However, they weren’t successful in doing so as both peoples fully understand the regime’s divide and rule tactics. When the Oromo elders and the wider community refused to create any disagreements with their Sidama cousins, the TPLF’s Oromo messenger cadres themselves began burning the houses of Sidama residents by demanding the Sidama people to completely vacate the area. The situation remains tense where over 40 Sidama houses have been burned to ashes by the TPLF’s Oromo messengers when the Oromo people refused obeying their orders.
Similarly, repeated previous attempts of the regime have been foiled by the normalising actions of noble, wise and farsighted elders of both Oromo and Sidama nations. As the Oromo and Sidama are working hard for genuine political alliances, both within the country and in Diaspora, the regime feels extremely anxious and restless. Cognizant of the likelihood of the creation of a significant political alliance, the regime is working day and night to destabilise both nations.
Therefore, we call upon the peoples of both nations to be extremely vigilant and unconditionally reject the regime’s divide-and-rule tactics by sticking together to further our struggle for liberation.
We also call upon both nations to stick to our traditional values, and stand shoulder to shoulder to fight our common enemy which is robbing our dignity and pride by uprooting our peoples from their lands and incriminating those who demand for their rights. We also urge the TPLF Oromo cadres to stop burning the Sidama houses for the political gain of the regime in power.
Oromo Liberation Front (OLF) & Sidama Liberation Front (SLF)
July 20, 2014

Monday, July 21, 2014

Manni murtii waliigala Oromiyaa ol iyyaannoo Oromoota mana hidhaa Amboo keessatti hidhamanii ilaaluun mirgii wabii isaanii qarshii 1000′n akka eegamuuf kan murteesse humni Poolisa fi loltoota Wayyaanee guutummaatti dura dhaabbachuun murtii dhadacha Oromiyaa fashalsuun Oromoota hidhaatti deebise.


Q NEWS3AAGabaasaa: Adoolessa 18,2014 ,Manni Murtii Waliigala Oromiyaa ol iyyaannoo Oromoota mana hidhaa Amboo keessatti hidhamanii ilaaluun, mirgii wabii isaanii qarshii 1000′n akka eegamuuf muteessuullee Mootummaan abbaa irree Wayyaanee humna waraanaa fi qawweetti amanaa jiru, Murtii manni murtii waliigala Oromiyaa murtees hin fudhadhu jechuun ilmaan Oromoo akka hidhaa irra hin gadhiifamne humna loltuu, tikaa fi poolisa of harkaa qabuun dura dhaabbachaa jira.‏
Sochii FDG Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiruun wal-qabatee FDG karaa nagaa uummaatni Oromoo Godina Lixa Shawaa diddaa sirna abbaa irree irratti gaggeessa jiru jabeessuun mootummaan faashistii Wayyaanee nu hin bulchu jechuun karaa nagaa uummata sagalee diddaa dhageesisaa jiru irratti mootummaan Wayyaanee baatii Eblaa irraa eegaluun hanga ammaatti uummata Oromoo hidhuu, ajjeessuu, ukkamsuun gara dabarsuu, madeessuu fi gochaa diinummaa uummata Oromoof qabu mul’isuuf jecha jiraachun beekamadha. Ilmaan Oromoo badii tokko malee jumlaan ukkanfamanii mana hidhaa wayyaanee Magaalaa Amboo fi naannoo isheetti argamanitti galfamani utuu mana murtiitti illee hin dhiyaatiin dararama kan jiran ta’uun ibsamera.
Haa ta’uu malee kaka’umsaa fi dammaqinsaan hoggansii Qeerroon Bilisummaa Oromoo dhihaa Oromiyaa uummataa fi Maatii hidhamtoota ilmaan Oromoo cina dhaabbachuun uummata keenya hidhamanii dararama jiraniif ol iyyaannoo gara mana murtii waliigala Oromiyaatti dhiyeessuun torbee darbee keessa ilmaan Oromoo seeraan ala hidhamanii dararamaa jiran erga hidhamanii gariin isaanii utuu mana murtiitti hin dhiyaatiin baatii sadii oliif hidhamanii dararamaa waan jiraniif haalduree tokko malee mirgii seeraan qaban eegamee akka gadi lakkifamanii fi akka mirgi wabii isaaniif eegamuuf jechuun ol- iyyaannoon hidhamtoota Oromoo karaa bakka bu’oota isaanii Mana murtii Oromiyaaf dhiyaatee deebii eeggachaa ture.
Manni murtii Waliigala Oromiyaa Iyyaannoo hidhamtoota ilmaan Oromoo itti dhiyaate ilaaluun Adoolessaa 17/2014 Dhaddacha oleen uummaanni Oromoo Manneen hidhaa Godina Lixa shawaa Amboo irraa iyyaannoon dhiyaateef yakka akka hin qabne hubachuun kanneen ol iyyaannoon qaqqabee jiruuf mirgii wabii qarshii 1000 akka eegamuuf ajaja mana murtii waliigala Oromiyaa dabarsuun isaa ni yaadatama.
Garuu dabballootni mootummaa Abbaa irree gaafa afrikaa Wayyaanee EPRDF/TPLF/OPDO ‘n humna waraanaa fi hidhatoota dabalachuun akka ilmaan Oromoo kamuu mirgi wabii isaanii kanneen eegameefii jiru, hin gadhiifnuu jechuun daraaraan itti caaluu ibsamee jira. Kana malees ilmaan Oromoo yeroo amma mana hidhaa kalchallee Ambootti hidhamanii jiran mirgii wabii isaanii afaan qawween sarbamee jira. Humnootni waraanaa, Tikaa fi poolisootni dabballee abbaa irree Wayyaanee ta’aan ilmaan Oromoo akkan hin hiikamne afaan qawween ajaja mana murtii Oromiyaa dura dhaabbatan. Haallii kun uummata daran kan aarsee waan ta’eef uummaanni manni murtii Oromiyaa aangoo hin qabuu?? Jechuun FDG irratti kaachisuuf qophii cimaa irratti argama. Magaalaan Amboo fi manneen hidha Amboo keessatti argaman humna waraanaa guddaan eegamaa jiru. Ilmaan Oromoo mirgii wabii eegaamee fi jiruu atattamaan yoo kan hin gadhiifamnee ta’ee rakkoon ulfaataan mmootummaa abbaa irree Wayyaanee akka mudachuuf jiruu poolisootni ilmaan Oromoo sabboontota ta’an ibsaa jiru.
Mootummaa wayyaanee EPRDF/TPLF/OPDO olaantummaa seeraatti hin amanne, mirga namummaa fi dimookiraasii afaan qawween nurra mulqaa jiru angoo irraa maqsuuf yeroon gamtaan qabsoo FDG finiinsan amma,waamicha FDG dhiyeenyatti hoggansii Qeerroo bilisummaa Oromoo godina dhiha Oromiyaa dabarsuu hordofuun, uummaanni Oromoo qotee bulaan, dargaggoonni, barattootni, barsiisotni, daldalaan, hojjetaan mootummaa, dafqaan bultootni, poolisootni , fi hidhattootni dhalootaan Oromoo taatanii fi sabboonummaan Oromummaan isinitti dhagaa’amu FDG keessatti hirmaachuun ga’ee keessan akka gumaachitan hoggansii qeerroo
bilisummaa Oromoo waamichaa lammummaa isiniif dabarsaa jira.
 

Sunday, July 20, 2014

US FAA issues strongest aviation warnings for Ukraine, Kenya, Ethiopia and Somalia


FAAUSLogoJuly 19, 2014 (eTN Global Travel Industry News) — The US Federal Aviation Administration, in short FAA, has in their latest advisories and prohibition notices for US registered aircraft included Kenya as a potentially hostile region while Ethiopia is on the full prohibition list, after Somalia was already for a while on their no go board.
All of Ukraine was added yesterday following the shot-down of a Malaysian B777-200 with 298 on board by a surface to air missile from rebel held territory.
The following details were extracted from the latest FAA notice dated 18th of July and reads as follows:
ETHIOPIA
Flight operations are prohibited in Ethiopian airspace north of 12 degrees latitude. The FAA also warns that Ethiopian forces may fire upon aircraft crossing into Ethiopian airspace from northeastern Kenya.View document »
KENYA
The advisory states that “recent, credible information indicates a potential near-term terrorist attack against U.S. and Western interests in Kenya,” warning against attacks using MANPADS. View document »
End quote
It could not be established if the inclusion of Kenya was based on the fact that the country is bordering Somalia or for other reasons of a more domestic nature. It should be recalled that there was an attempt to shoot down an Israeli tourist charter aircraft on the 28th of November 2002 with two shoulder fired SAM’s while taking off from Mombasa’s international airport when at the same time an Israeli owned hotel in Kikambala was subjected to a suicide bombing. No such attempts were reported however since and airport perimeter security has been significantly improved and strengthened since then at both Mombasa and the country’s main airport in Nairobi.
In view of the advanced hour when filing this report no comments from aviation sources or government officials could be obtained.

Saturday, July 19, 2014

Galmee Seenaa Mammoo Mazaamir

Maammoo_MazamirKabajamaa Mammoon abbaa isanii Obbo Mazaamir Haabitee Doorii fi, haadha isanii addee Umee Guremeessaa irraa Koonyaa Jibaati fi Maaccaa magalaa Guudar keessatti bara 1937 tti dhalate.
Mammoon barnoota sadarkaa duraa magalaa Guudar Keessatti baratee erga Xumureen booda sadarkaa lammaffaa mana baruumsa Ambooti barateera. Mammoon baruumsa sadarkaa lammaffaa olanaa gara magalaa Finfinneetti dhufudhan yeroo sanaattii mana Baruumsa “Tafarii Mokonnon” jedhamee beekamutti barataa osoo jiruu fedhii fi hawwii isaa malee, rakkina jireenyaa isa mudataa ture, of irraa saliphisuuf jecha Akaadamii mana leenjii “barisiisoota Haraar” seenudhan qaphixxii olanadhan eebbifameera.
Mammoon barnoota isaa qaphiixxii olanadhan waan xumureef “mana barnoota Akkaadamii waranaa kana” keessatti, hafee barsiisaa tureera. Mammoon mana barnoota kana keessatti qondallummaa (ajajaa dhiibbaa) ta’ee barsiisaa osoo jiru barnoota sadarkaa olanaa argachudhan Universitii Finfinnee seenee bara 1962 barnoota seeraa (Law)tiin Deegriin eebbifameera.
Mammoon jireenya ijoollummaa keessaa jiru fi keessa darbe kana keessatti, rakkolewwan ummata Oromoo irratti fe’amee jiru sadarkaa adda addatti hubataa eerga dhufeen, hanga gaafa, Moorma isaa fuunyodhaa keennutti murannoodhan hojjataa tureera. Jalatamaa, Mammoo Mazaamir 1958-1962 yeroo Universitii Finfinnee keessa tureetti Waldaa Baratoota Oromoo duran dhabattee jirutti miseensa ta’udhan ka’ee akkakunmmu kanneen waldaan qindomina fi tokkummadhan ijaramee mirga ummata Oromoof ka’ee akka falmmu kanneen godhan keessaa Mammoon sadarkaa duraa irratti nama argamudha. Mammoon ummata Oromoo isa waanjoon garbummaa itti fe’amee jiru, irraa darbuuf beekumsa fi dandeetti qabu, akkasumaas kutannoo fi murannoo qabu walitti fiidee Jijiirama lammii isaa, ummata Oromoof fiiduuf halkanii guyyaa hojjataa akka turetti beekama.
Mammoon kitaaboota siyaasaa dubbisuun gamaatti yeroo isaa irraa calaa seenaa ummata Oromoo barreesuu fi qormaata irratti godhaa akka dabarsu namoon isa beekan ni dubbattu.

Maaccaa Tulaamaa fi Mammoo Mazaamir

Hoggantoota Maaccaa fi Tulamaa keessaaa ijoollee ta’uu isatiin kan beekamu Mammoon, dagagiinaa fi guddiina Maaccaa fi Tulamaa keessaatti qooda guddaa qaba..
Waldan kun, akkuma dhabbateen Mammoon ijoolleen Oromoo waldaa kana jalatti ijaaramanii mirga isaniif akka falmatan gochuu irratti qooda guddaa qaba. Barnoota seeraa qabu irratti hunda’udhan Waldichi seeran deeggaramee akka ijaaramu godhuu irratti qoonni Mammoo bakka guddaa qaba. Afaan, aadaa fi seenaa Oromoo keessattuu sirni gadaa maal akka turee fi maal akka fakkaatu barsiisaa akka ture namonni yeroo ammaa lubbuun jiran ragaa ba’u.. Mammoon Umman Oromoo mirga afaan Qawweetiin dhabe deebisee argachuu kan danda’u “Qawwee qofan akka ta’e amanaa aka ture dubbatama.
Mammoon Xalayaa yeroo sana Qabsa’oota Baleef barreesse jecha arman olii kana mirkaneessa.
Hoggantoota Qabsa’oota Baleef
Seenaa dhaala namaa addunyaa kanaa, akka nu mirkaneesutti Ummatonni Blisummaa fi birmaduumaa isaanfitti kutannodhan falmatan dhumatiin heddun Jiraatuyyuu dhumarraatti injifannodhan xumuru. Qabsoon lubbuu kabajamaa kennamee gita bitoota habashoota harraa jiran irratti geegefamuu lammiwaan keenya kanneen sirna cunqursa jala jiran Miliyonotan kan lakkawamaan bliisummaa isanii gonfachiisa. Qabsoon hanga garbummaan hiddan buqqifamuutti itti fufuu qba.
Akkuma beekamu sochiin Waldaa wal-gargaarsa Maaccaa fi Tulmaa inni guddan damaqiinsa ummataOromoo ol kaasuun, harka wal-qabannee gara funduratti akka tarkafannu irratti halkanii fi guyyaa hojjachuun gara galma keenyaatti deemaa jirra.
Dhugaa fi fedhii ummata keenya irratti hundofinnee, miseensoota waraanaa ijarree guutuu biyyaa irratti sochii godhuuf jirra .. isins Qabsa’oonni Balee qabsoo keessan isa jaginummadhan eegalitan ciiminaan itti fufaa!
Falmii mirga Ummata Oromof gotaniif hanga dhumaatti dhiiga keessan dhangalasaa!
Sochii Qabsaoota Balee seenaa ummata Oromoo keessatti, bakka guddaa qaba.Milkaawa!
Injifannoon kana keessani!
Mammoo Mazaamir
Xalayaa Armaan oli kun Qabsaoota Balee tiif bara 1965 barreefame.
Adeemsa Falmataa Blisummaa Oromoo, Mammoo Mazaamir fi Maaccaa Tulamaa hordofaa turan gita bitoota habashotaa kanneen Mootummaa sirna gonfoo jalatti walitti qabamani jiran, Waldan kun, fuula dura, jireenya bulichiinsa isanii, kan gababiisu ta’uu isaa waan hubataniif attataman akka Waldan Maaccaa fi Tulamaa rukutamu murteessan.
Waldaa kana jalatti ijaaramanii kan jiran hedduu ta’anyyuu isaan kan barbadaan hoggantoota waldaa kanaa akka ta’e ifadha.
Kanneen Sadarkaa duratti barbadaman keessaa Mammoon isa durati. Kabinnoon Mootummaa H/Silasee kanneen Akililuu H/Waldiin hogganaman Diramaa Mammoo fi hoggantoota Maaccaa fi Tulamaa ittin dhabamisiisan qopheefatan.
Diraman sobaa fi Cubbudhan qophawe kun gaafa 19/11/1966 hojii irra oole..Innis magalaa Finifinnee keessatti kan argamu mana Fiilimmii “Sinima Empayer” jedhamee beekkamu keessatti galgaala keessaa 9:00PM tti namoota taani Fiilimmii “Zorba the Greek “ jedhu ilalaa jiran irratti Boombii darbachudhan namoota 14 madeessan.
Waldaa Maaccaa fi Tulamaati Kiyyoo gara biroo qopheessuu osoo danda’ani yakka hoggantoonni waldaa kanaa hojjatan jedhu ittin jabeessuuf jecha,namoota nagaa fiilmmii ilaala jiran fiixuun cubbuu irriyaa hi qabinne hojjatan. Guyyaa lammataa, duran iyyuu irratti qophawanii waan jiraniif, Raadiyoo of harkaa qabaniin fashistummadhan mana Sinimaa Empayeer irratti Boombbii darbatee namoota taanii Fiilmmii ilaala jiran kan fiixe Mammoo Mazaamir akka ta’e addeesan. Gochaa kana ammoo Mammoon ana godhe! jedhe jedhanii, dabalanii sooba dhugaa fakkeessanii gama Poolistiin ummatatti bal’inaan ibsa itti fufan.
Yeroo mana Mammoo dhaqanii sakata’an Mammoon halkanii fi guyyaa irratti hojjataa kan ture, bareefamoota Seenaa Ummata Oromoo kan ilaalan hedduu mana isatii argamaniiru.
Boombii fi meeshawan Waranaa adda addaa ofi isanitii mana isaa geessanii ka’udhan akka mana isatii argameetti gabasaniiru.
Wa’ee Mammoo ilaalchiisee H/Silaseen akkana jedheera. afaan amaratiin “Lazii hullu Qimamuu Mammo naw jedhe”jedhu. Wa’ee gochaa Maacca fi Tulamaati Qoorsa kan ta’’e Mammoodha jedhe. H/S kana kan jedhe barreefamoota Seenaa Oromoo Mammoon dhaloota booriif bareessaa ture eerga dubbisee hubateen booda.
Barrefaminni Mammoon dhaloota harraa fi boriif barreessaa ture kun ammoo yakka ta’ee Mooma isaa Funyoof keenisiseera.
Qabsaan Oromoo Mammoo Mazaamir balleessaa tokko malee sooban yakkanii ragaa soobaa itti dhiyesanii ajajaa fi Mallaattoo H/Silaseetiin fannifamee akka ajjeefamu godhameera.
Kabajaman Mammoo Mazaamir bara 1970 osoo hin fanifamiin dura haadha manaa isa fi ilma isaa dhalatee kan waggaa 5ni isa dhumaaf dhungate gara Funyoo isaf qophaweetti qajeleera.
Mammoon bakka itti fanifamuuf qoophawe mana hiidhaa Finfinnee Keessatti akkuma haarki isaa dubatti hidhamee jirutti ,Wadaroo ittiin fannifamu isaaf qopheessan of funduratti ilaala jecha Maartiin Luter jedhe (I have a dream speech) jedhen kan wal fakkatun kanneen ajjeefamuu isaa ilaaluuf achitti argamaniif dhaamsa armaan gadii kana dhameeraaf..
Maammoo_Mazamir1
“Dhiiginni kiyya dhiiga,mirga Ummata Orromoo kabachiisuf gadi nammewaan ta’eef dhiiga tasa badee miti. Yakkan hin hojjaneen ragaa Soobaa natti barbaddanii na ajjeeftanirtu. Isinis bori H/Silasee fi kabinnon isaa dabalatee bakkuma kanatti adaba keesssan Umman Oromoo ykn Umman Ithiopiyaa akka isiniif keennu nan amana. Haa turu malee, mirgi ummata Oromoo isin ukkamisitani jirtan kun fuula dura 100/100tti akka kabajamu shakkii tokkollee hin qabu.”,
jechudhan eergaa isaa, isa dhumaa isaanif himee gara wadaroo (haada) isaaf qophaweetti qajeele.
Mammoo abbaa ijoollee 2 yoo ta’u dhalatee waggaa 33 tti yakkamitoota kanan ajjeefame.
Akililu H/Wald Prime Minster of Ethiopia  Mammoo Mazaamir dhabbatee kan fansiise
Akililu H/Wald
Prime Minster of Ethiopia
Mammoo Mazaamir dhabbatee kan fansiise
Waanitti nama dinqisiisu kanneen dhabbatanii Mammoo Ajjeesisan
1. Akililuu H/Wold Mumicha Minsteera (Prime Minster)
2. Akala Waarqi H/Wold (oboleessa Akililuu)
3. Daja. Kiflee Yirgatuu
4. Mej. Jeneral Derese Dubbalaa
5. Mej. Jeneral Yilmaa Shibashii
Dallaa mana hiidhaa Finfinnee bakka Mammoo Mazaamar itti fanfamuutti argamanii ilaalaniiru. Jarreewwan kun hundi isaani /Silaseetti anaani kannen Jiraniidha. Jarreewaan kun hundi, akkuma Mammoo Mazaamir fuula duree isanii isaniif hime, gaafa Dargiin Mootummaa H/Silasee angoo irraa fonqolchu yakkamitoonni goota Oromoo Mammooo dhabbatanii fansisaan kun hundi isaan kabinoota H/Silasee namoota 60 waliin mana finfinnee bakkuma Mammoo Mazzamir dhabbatanii itti ajjeesisan sanatti Daargiin rasasaan isaan fiixee, boolla tokkotti isaan awwalle.
Mammoo ajjeesanii waggaa 4n booda hojii isaanii bakkuma sanatti argataniiru.
Farra Oromoo ta’udhan kan beekmu Akililuu H/W Iccitii isaan malee Oromoonni beekuu hin qabinne Taddasaa Birruu Lammii Amaraati se’ee waan hedduu itti himaa eerga tureen ,booda Taddaasaa Birruu Oromoo ta’uu issaa gaafa beeku “Taddasaa Birruu atattamaan akka ajjeefamu H/Silasee irraa eeyama akka argate

Genzebe Dibaba and Almaz Ayana at Diamond League in MonacoJuly 19, 2014 (Lets Run) — With 2 laps to go it was Almaz Ayana of Ethiopia, the bronze medalist at Worlds last year, in the lead, with Dibaba right on her heels and Viola Kibiwot of Kenya there as well. There was a slight gap to Kipyego, Saina, and Diamond League leader Mercy Cherono and then a bigger gap to the two Americans, Huddle and Rowbury, in 7th and 8th.
A 67.49 penultimate lap by Ayana did nothing to break up the top 3; it only put distance between them and the chasers. At the bell, Ayana continued to lead onto the backstretch and Kibiwott was out of it as it was a two-person race between Ayana and Dibaba. Ayana led around the final turn but Dibaba was right with her. Coming off the final turn there was not a tremendous burst from Dibaba, but she had enough to come by Ayana to get the win with a 64.14 leader-to-leader final lap.
Behind her Kibiwott would hold on for a season’s best, Saina had the huge, huge pr and then Huddle was racing the clock on the final lap. She dipped under the previous record with 2 seconds to spare and put her hands on her knees in exhaustion.
Dibaba Returns to Winning Ways
Genzebe Dibaba has only lost twice outdoors this year (6th in Doha and 2nd in Lausanne), but she was so good indoors, we know she’s not running her best. Even though this was a world-leading Diamond League win this was not her “A” game. Dibaba’s other Diamond League win this year was versus Ayana in the 5000m in Rome where she had a more impressive final lap 61.5 (but a slower overall time 14:34.99).
ayaana Screenshot-541-300x168

THE INTERVIEW OF MR. DAWUD AND MR. LENCO WITH OMN, HOW FAIR WAS IT, DO WE LEARN SOMETHING?By Dandii Haqaa | July 18, 2014
Before coming with this piece of writing I have challenged myself for many hours whether to make it or not. I have seen both interviews with Mr. Lenco and Mr. Dawud with a mixed feeling of how the interviews were handled. After debating with myself for long I came up with the following comment, observation and opinion. I have tried my best, not to be emotional as well us not to take side, rather suggest what can be constructive for our common cause. I, similarly, request all readers to give rational and unbiased comment, so that it will make all of us a civilized citizens, who can understand our long term common interest.
1.  Background:
I do appreciate OMN for interviewing our true leaders, who have been the backbone for the success of our people secured so far and who are selfless in contributing their life regardless of the challenges we still facing. I also appreciate the effort of Mr. Kediro, though OMN is still a toddler and hence can make mistakes. But we have to ask critical questions if the mistakes throughout the interviews are intentional or lack of experience. I would take it as lack of exposure, but with so much curiosity. It is the responsibility for all of us, the stakeholders, to correct any mistake and go forward. So I would like to ask the following three questions, before making my observation and opinion:
  • How fair were the interviews handled both by the interviewer and interviewees?
  • Was there any lesson learned from the experience of the leaders to the level expected?
  • Was Mr. Kadiro a biased or balanced interviewer?
2.  My Observation:
 A. How fair was the interviews handled both by the interviewer and interviewees?
I tried to compare the interviews of Mr. Lenco and Mr. Dawud and I even questioned myself, is that good to be arrogant sometime to be respected? But it shouldn’t be. As per my observation while it was Mr. Lenco who was not a bit fair toward Mr. Kediro, like saying “go and ask the dead Meles”, it was Mr. Kediro who was not fair toward Mr. Dawud in many occasions, while Mr. Dawud was very polite from the beginning to end. For example, Kediro did not even give the chance for Mr. Dawud to complete his statement for the question he asked, because of this, we have missed many things that would have cleared the dust. Mr. Kediro, seems didn’t balance the reality on the ground rather he was based on rumours going on in Diaspora. For that matter some of Mr. Kediro’s questions were not correct, if not corrected by Mr. Dawud. Like the creation of QACA and OPDO. I haven’t seen the respect that Mr. Dawud deserve from Kadiro even to the standard of an Oromo elder, let alone Mr. Dawud who has done all what he can throughout his life and never surrendered to enemy camp and personal benefit. I also expected from Mr. Kediro that he would have asked Mr. Dawud, questions like, “what do you demand from Oromo in and out, to double the success of OLF?” as I think the majority Oromo don’t question the clear objective of OLF, regardless of the failures. Most of the time, when Mr. Dawud gives full explanation and Mr. Kadiro loses, Kadiro says “mee kana achuma haa dhiifnu”. This is not good practice and it was annoying.
B. Was there any lesson learned from the experience of the leaders to the level expected?
Yes, there are some lessons learned, but not to the level expected. As I consider these interviews will be part of the history from a horse mouth, it would have been handled with patience and respect.  More importantly it seems Mr. Kediro didn’t consider the consequence if the likes of Mr. Dawud who have unwavering determination for true cause were not there, what would have happened to OLF as an organization. Of course we have not yet fully secured what our people are dying for and it is not merely due to the chairmanship of Mr. Dawud, but our collective failure as a society. In general, we learned some lesson from both Mr. Lenco and Mr. Dawud, but to my understanding it was Mr. Dawud’s response that gave more clarity and directive compare to that of Mr. Lenco. Some may argue this, but it is my opinion.
C. Was Mr. Kadiro biased or balanced interviewer?
As per my observation Mr. Kediro’s interview lacks some rationality and it seems mostly biased for the reasons I have given above, but I will forgive him for now, as I believe he is learning gradually. In the meantime, I don’t know if this sort of interview conducted unknowingly or by intention. Even sometimes I felt if the interviewer is supporting other groups who don’t want OLF lead by Mr. Dawud and it simulates the interviewer with those diasporas whose job is to complain all the day without contributing a single dollar to the struggle let alone do things to the extent of our leaders whether it is Mr. Dawud, Mr. Lenco, Mr. Galasa or Mr. Kamal, regardless of their diverse views. By the way, it is the public and the history that will judge which one of these leaders have more committed and scarified for our true cause.
In the meantime, it is also the history that judge which one of thess leaders mostly hated by the enemy because of their determination. When I am saying this, I am not denying that each of them has his own failure, but we have to see the cumulative result. Once again we have to question ourselves, what would have been the fate of OLF organization if the likes of Mr. Dawud were not there, at least to survive it. What individuals like Licho Bukura did by surrendering to the enemy? Do we support such kind of acts? Do we really support those of our leaders who say organizations like Ginbot 7 have very good intention for self-determination of Oromo, while some of them are bluntly saying even using our language will distract Ethiopia? I will leave the answer to the readers.
I believe and still support OMN with all resources I have from its establishment considering it is for all us without bias, not supporting certain region, religion, party or social sect of Oromia. I don’t wish any Oromo leader even OPDO to be interviewed the way Mr. Dawud was handled. If things follow like this, it will create a big problem that we haven’t seen before and it will only benefit the enemy. So if necessary, it is good to apologize the viewers and correct any mistake before it is too late. Dear all, please don’t make mistake by thinking that I am personally satisfied for the success level OLF has reached compare to what we all expect. But my point is, let’s give them support that is needed and take the responsibility to fulfil our wish as our leaders have given all what they could and it is our share that is left, thereafter we can question.
3. The way forward:
When we are handling such interview particularly from OMN, who supposed to be fair to all Oromo, it needs to be very careful; as such kind of issues are very delicate in its nature and can create destruction than construction. We have to appreciate and glorify our leaders particularly leaders, like Mr. Dawud, who have done all what they could without compromising for their personal benefit from young age to old age. They also need to be challenged for any failures happened, but in a very respectful manner, so that we can learn from them. This will encourage the young generation to follow the footstep of such a leader. It is also undeniable that these kinds of leaders created the “qube” generation we are boosting of today. Again I am not saying there is no failure. Make no mistake about the general truth that, if all Oromo as a society would have been successful, few leaders from the society may not have failed.
Once again, OMN has to be very careful while handling such kind of political related interviews with any Oromo leaders, as it can easily go out of control and aggravate division which was the cancer for our unity so far. Please understand, I am not saying our leaders shouldn’t be challenged, but I am saying they should be handled in a proper manner. We should not repeat the mistakes happened in the past, but learn from them, invite all talented Oromo future leaders from across Oromia, across religion and region to debate and shape our future. If we do that, we can understand each other better, get more access to talented individuals, get clarity on our future goal, minimise resource wastage and maximise efficiency, challenge the enemy more, better understood and respected by international community and dictate our terms that will give fair share for Oromians, whether we want to live as part of Ethiopia in a true federal state or live as a republic of Oromia.