Fulbaana 21,2014 Dambi Doolloo
Oromian resistanceGabasa Qeerroo Qellem Dambi Doolloo irraa addeessuun har’a Fulbaana 21,2014 humni waraana Wayyaanee naannoo fi gandootni Aanaa Anfilloo hunduu humna waraana wayyaaneen kan marfamee ooleedha. Yeroodhaa yerootti kan gabasaa jirru torbeewwan kana mootummaan wayyaanee ajandaalee garagaraa fudhachuudhaan konfiraansiin gandoota aanaa Anfilloo keessa jiran keessatti kan gaggeeffamuuf ture,kunis miseensota dhaabaa aanaa Anfilloo hunda kan hirmaachisu ganda ganda irratti guyyoota 4f kan kaa’amee ture gandoota garagaraa hanga hr’aatt utuu hin milkaa’in hafeetu jira. Kanaan dura gandoota Shebel,Waabaa Eebbaa,Muggii,Eenechee fi kkf keessatti hin milkaa’in waan hafeef ammallee itti fufuudhaan guyaa kaleessaa Fulbaana 20,2014  kan gaggeffamuuf ture ganda Doollaa fi Kollii bakka jedhamtu keessatti miseensonni dhaabaa isaan abdatan konfiraansii isaanii hirmaachuu diduu irraan hafee jira, akka walii galaatti gabaasni Qeerroo ibsu walgayii ykn konfiraansiin mootummaa Wayyaanee dhimmoota gamaggama hojii darbanii, hojjetoota isaanii gaggeessuu, dhimma filannoo dhufuu fi ajandaalee adda addaa irratti dubbachuuf guyyoota 4f qopheessan hin milkaa’iin hafee jira kanneen gandoota adda addaa irraa kanaan dura gabaasuun keenya ni yaadatama.
Kun hunduu mootummaa Wayyaane hedduu mufachiisee jira, uummata oromoo jiraattoota aanaa Anfilloo irraa abdii dhabeera,miseensota dhaabaa jedhaman irraas abdii kutatee jira. Akka gabaasni Qeerroo har’a Fulbaana 21 addeessutti halkan edaa irraa kaasee ganda Kollii, Garjeedaa, Shebel, Waabaa Eebbaa fi Dalla Shoor jedhaman irraan humni waraana wayyaanee qubachiifamee jira.
Uummanni oromoo Anfilloo irra jiraatu WBO wajjin walii galee jira, hojjetaan mootummaa jedhamee waamamus ABOdha, kan jedhuun humna WBOtu jira kan jedhu qofa osoo hin taanee uummata Oromoo naannoo sanii waan shakkeef mootummaan Wayyaanee humna waraana isaa federaala irraa gara sanatti ergee daangaa daangaa bosonaa qabsiisaa jiraachuu gabaasni nu gahe addeessa.
Kana malees loltooti Wayyaanees ta’e bulchitooti aanaalee jiraattota Oromoo Anfilloo toohachu hin dandeenye, hojjetoonni mootummaa aanaa kana irra jiran siyaasa ABO barsiisu malee siyaasa mootummaan durfamani hin jirani, qoratamuu qabu jedhamee mootummaan wayyaanee murtooo keessa seenee jira,akkasuma poolisoota oromiyaa naannoo san jiran irraas shakkiin guutamee jira, toohannaa uummata oromoo naannoo sanaa fi hordoffii ykn sakatta’iinsa humna waraana WBOtiinis wal qabsiisee Fulbaana 19 irraa kaasee akka walii galaatti Wallagga Anfilloo qubachiisaa akka jiru gabaasni Qeerroo Dambi Dolloo irraa addeessa.