Sunday, December 7, 2014

Baalee, Aanaa Ginnir Irratti Deggersa Mootummaan Wayyaanee Uummata Gaafate Milkii Malee Hafe.

Gabaasa Qeerroo Godina Baalee, Aanaa Ginnir irraa, Muddee 6/2014 Uumanni gahee fi dirqama isaa wal faana bahuu qaba kan jedhu mootummaan Wayyaanee uummata Oromoo Godina Baalee,Aanaa Ginnir irra jiraatu dirqama labse, akka odeessan kun addeessuuti humna hidhaa haaromsaa galmaan gahuudhaaf uummata irraa buusiin walitti qabamuu qaba,uummanni waan argatu irraa mootummaa bira goree kaayyoo isaa kana galmaan gahuun akka dirqamaattis tahe, gaheen uummata irraa eegamu isa kana waan taheef, kaleessa Muddee 5,2014 dhimma kanaaf uummata walgayii teesisuudhaan, mootummaan guddina keenyaaf dhamaati irra jira jedhanii uummata gowomsaa kan turan, caasaan mootummaa wayyaanee godina kana irra jiru erga mootummaa dabarsuudhaaf gara san deeman, uummata irraa deebiin dhimma kanaaf kenname duraan dursa gaaffiin uummata Oromoo fi gaaffiin barattootni Yuunversitii fi koollejjii irratti kaasaa turan deebii haa argatu, mootummaan ijoollee keenya ilaalcha diinummaan ilaalaa akkamiin mootummaa deggeruu dandeenya, barataan keenya utuu hidhamuu, uummanni keenya utuu reebamu, ajjeefamu mootummaa waliin deemuu hin dandeenyu, kanaaf amma waan dhuftaniif nurraa deebii argachuu hin dandeessan isa dura gaaffiin barattootaa deebii argachuu qaba, kan hidhamanillee mana hidhaatii bahuu qabu, yakka malee, waan uummanni Oromoo itti miidhamaa jiruuf deebii isin irraa eegna, mootummaan deebii haqaa fi mirga uummata Oromoo erga kabajee,kabachiisee booda, erga inni mirga isaaf hidhamee booda mana hidhaatii bahe asitti walii galtee irra geenya, hangasittuu gibira kaffaltii waan jedhamu, hidhaa laga abbaayiif jettanii waan nurraa
funaanuuf deemtan waan nurraa argattan hin qabdan, jechuudhaan uummanni deebii kan kenneef namoota muraasa tohannaa jala turse, godina Baalee aanaa Ginnir irratti kaleessa Muddee 5/2014 mootummaan Wayyaanee kaayyoo deemuuf uummata irraa deggersa dhabee,feshelaa’uu gabaasni Qeerroo har’a nu gahe addeessa.

No comments:

Post a Comment